Tel. CZ +420 608 073 485, SK +421 911 869 662

Ozon a zdraví

V lidském těle vytvářejí ozon bílé krvinky za účelem boje s nejrůznějšími infekcemi. Přesto je ozon jeden z nejtoxičtějších plynů, ale zároveň pro život na Zemi nespostradatelný.

Ozon je bezbarvý plyn s typickým zápachem. Zřetelný zápach ozonu připomínající chlor je dobře patrný a je tak přirozeným varováním. V přírodě se běžně vyskytuje v koncentracích od 0,001 do 0,125 ppm a ta je navíc ovlivněna teplotou a atmosférickým tlakem v daném místě.

Při vdechování je ozon rizikový už v malých koncentracích. Zdravotní potíže, jako je např. suchost sliznic, pálení očí a potíže s dýcháním se zpravidla začínají objevovat u překročení hodinové koncetrace ozonu nad 0,3 ppm. Při koncentracích ozonu vyšších než cca 1,1 mg/m3 (0,51 ppm) jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2,15 mg/m3 (1 ppm) způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest, bronchospasmatické stavy a kašel.

Vyšší koncentrace ozonu lze aplikovat pouze bez současné přítomnosti lidí, zvířat a rostlin! Toto se týká i našich generátorů ozonu. Při dodržení bezpečnostních upozornění lze generátor ozonu využít bez problémů jak doma, tak ve firmě, v autě, na chatě atd…

PŘÍPUSTNÉ KONCENTRAČNÍ LIMITY PRO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

  • PEL (přípustný expoziční limit) = 0,1 mg O3/m3 tj. 0,05 ppm, 24 hodinová expozice
  • NPK (nejvyšší přípustná koncetrace) = 0,2 mg O3/m3 tj. 0,1 ppm, 8 hodinová expozice

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍM OZONEM

  • Při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Pokud se zastaví dýchání provést dýchání z úst do úst. Vyhledat lékařskou pomoc
  • Při zasažení očí opláchnout větším množství vody podobu nejméně 15 minut, při proplachování nadzvednout víčka z důvodu proplachování celého povrchu oka. Vyhledat lékařskou pomoc